Saturday, May 25, 2024
Advanced Search
Regional Research Division  » فارس-پروژه های تحقیقاتی

1.       پروژه های تحقیقاتی

پروژه هاي تحقيقاتي در دست اجراي اين بخش به شرح زير مي باشد:

 • ارزیابی جامع اثر بخشی فنی، اقتصادی و زیست محیطی اجرای سیستمهای خاکورزی حفاظتی در کشت گندم
 • بررسی تاثیر شکل هندسی شیاربازکن بر جوانه زنی بذر علف های هرز
 • تعیین معیارهای طراحی بهینه سازه های گلخانه ای برای مناطق گرمسیر کشور
 • بررسی اثر مقدار آب مصرفی بر کمیت و کیفیت انگور یاقوتی در منطقه نیمه گرم استان فارس
 • برنامه ریزی آبیاری کمکی انجیر رقم دیم سبز در شرایط خشکسالی در استهبان
 • بررسی وضعیت آبخوان و تخصیص آب شرب رزک شهرستان جهرم با استفاده از GIS
 • بررسی تاثیر سدیم کلراید، اسید استیک و انجماد بر رسانیدن مصنوعی خرما
 • طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه برداشت مکانیزه گل محمدی قابل حمل توسط کارگر
 • طراحی و ساخت خشک کن ترکیبی خورشیدی مجهز به مکانیزم تغییر زاویه دریافت تابش به منظور خشک کردن سیب گلاب
 • بررسی اثر ات خاکورزی حفاظتی بر تولید محصولات مختلف کشاورزی
 • ارزیابی کارنده های کشت مستقیم تحت روش های مختلف مدیریت بقایا در زراعت گندم و ذرت
 • اثر مدیریت بقایا و سطوح کودی نیتروژن بر جذب نیتروژن و تجمع نیترات باقیمانده خاک تحت روش بی خاکورزی در زراعت گندم و ذرت
 • مقایسه خاکورزی حفاظتی با خاک ورزی مرسوم در تناوب گندم - ذرت  
 • مقایسه خاک ورزی حفاظتی باخاک ورزی مرسوم در تناوب گندم -پنبه  
 • مقایسه خاک ورزی حفاظتی با خاک ورزی مرسوم در تناوب گندم _کنجد  
 • بررسی اثر روشهای خاک ورزی حفاظتی و روش های آبیاری برکارایی مصرف آب در تناوب گندم-ذرت  
 • بررسی اثر خاک ورزی حفاظتی بر جمعیت علفهای هرز در تناوب گندم-ذرت  
 • تعیین اثر سيستم هاي مختلف خاک ورزي بر ژنوتيپ های گندم درتناوب با ذرت 
 • ارزیابی فنی سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در مزارع